තත්ත්ව පාලනය

Xinglu රසායනයේ QC මධ්‍යස්ථානය උසස් HPLC, GC සහ අනෙකුත් විශ්ලේෂණ උපකරණ වලින් සමන්විත වේ.අපි ISO9001 සහතිකය සමත් වී ඇති අතර, නිෂ්පාදනය කාර්යක්ෂම, ස්ථාවර සහ පාලනය කළ හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ තත්ත්ව පාලන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කර ඇත.

23b9bb06
c29dc8c0
79a2f3e72
1c5a880f2
38a0b923